Blog

Działalność bez rejestracji, cz. 2 – przychody, koszty i obowiązki sprzedawcy.

Limit przychodów – jak taki limit wyliczyć i co trzeba zrobić, jeśli go przekroczymy.

 

Od 1 lipca br. zwiększył się limit przychodów uprawniający do prowadzenia działalności bez rejestracji i wynosi on 2.700 zł brutto co stanowi 75% minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 3.600,00 zł. Warto zwrócić uwagę co tak naprawdę składa się na powyższy limit – jest to cała sprzedaż osiągnięta w danym miesiącu nawet jeśli środki jeszcze nie wpłynęły na twój rachunek, są to więc kwoty otrzymane i należne za sprzedane towary czy usługi. Co równie ważne, limit  dotyczy przychodu  a nie dochodu zatem nie możemy kwot otrzymanych i należnych
w danym miesiącu pomniejszyć o poniesione koszty np. na zakup materiałów.

 

Działalność nierejestrowa zwalnia z obowiązku prowadzenia księgowości musisz jednak prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, może to być np. arkusz w excel’u, który pozwoli  kontrolować wielkość osiągniętych przychodów na bieżąco.  Jeśli nie planujesz działalności na większą skalę musisz trzymać rękę na pulsie cały czas
i odpowiednio zarządzać prowadzoną sprzedażą. Jeśli jednak przekroczysz limit twoja działalność staje się działalnością gospodarczą i od dnia przekroczenia limitu musisz w ciągu 7 dni zarejestrować działalność
w CEIDG
.

 

Uproszczoną ewidencję sprzedaży należy prowadzić w sposób rzetelny, odzwierciedlający stan rzeczywisty.
W ewidencji należy zapisać sprzedaż z danego dnia, nie później niż przed sprzedażą dnia następnego. Choć przepisy nie regulują sposobu prowadzenia uproszczonej ewidencji w przypadku działalności nierejestrowej to należy przyjąć, że minimalna ilość informacji jaka powinna być w niej zawarta to:

   • liczba porządkowa
   • data sprzedaży
   • wartość sprzedaży
   • wartość sprzedaży narastająco

Prowadzona uproszczona ewidencja sprzedaży nie służy jedynie do monitorowania osiąganych przychodów, jest też podstawą do obliczenia podatku dochodowego (temat podatków zostanie przybliżony w kolejnej części). Jeśli zatem ewidencja nie będzie prowadzona lub będzie prowadzona nierzetelnie i na jej podstawie nie będzie można ustalić rzeczywistej wielkości sprzedaży to organ podatkowy (w przypadku kontroli) sam określi wielkość sprzedaży i ustali kwotę podatku jaką trzeba będzie odprowadzić do urzędu skarbowego.

 

 

Koszty – jak je dokumentować i kiedy można je rozliczyć.

 

Prowadząc działalność czy to zarejestrowaną w CEiDG czy bez rejestracji trzeba liczyć się kosztami, które trzeba ponieść aby np. wykonać usługę. Istotne jest aby poniesione koszty prawidłowo dokumentować, bez poprawnie udokumentowanych wydatków nie będziesz mieć możliwość uwzględnienia ich w deklaracji rocznej.

 

Prowadząc działalność bez rejestracji nie zawsze będziesz dysponować numerem NIP, zatem dokumentowanie zakupów związanych z działalnością jedynie paragonami bez numeru NIP może okazać się niewystarczające, taki dokument nie zwiera żadnych danych nabywcy,  w takiej sytuacji najlepiej poprosić sprzedającego o fakturę imienną lub rachunek. W przypadku zakupów od osób fizycznych nie prowadzących działalności najlepszym potwierdzeniem transakcji będzie umowa kupna-sprzedaży.

 

Co może stanowić koszt w twojej działalności? Wszystkie wydatki, które mają związek z osiąganymi przez ciebie przychodami.

 

 

Działalność bez rejestracji – obowiązki wobec kupujących.

 

Prowadząc działalność bez rejestracji, pomimo braku wpisu do CEIDG, w stosunku do sowich klientów masz szereg obowiązków jak „tradycyjny” przedsiębiorca. Na żądanie kupującego masz obowiązek wystawienia rachunku bądź faktury za sprzedany towar lub usługę. Takie żądanie klient może zgłosić w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż.

 

Co powinien zawierać rachunek:

   • numer kolejny
   • datę wystawienia
   • dane sprzedawcy i nabywcy
   • nazwę usługi
   • kwotę do zapłaty

Co powinna zawierać faktura:

   • datę wystawienia
   • numer kolejny
   • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
   • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
   • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
   • cenę jednostkową towaru lub usługi
   • kwotę należności ogółem

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrową nie musisz na fakturze bądź rachunku podawać swoich pełnych danych, wystarczy że zmieścisz na dokumencie imię i nazwisko bez adresu czy numeru PESEL.

 

Faktury i rachunki to ni jedyny obowiązek. Musisz pamiętać również o przestrzeganiu praw konsumentów, zatem wszelkie obowiązki związane z reklamacjami czy zwrotami dotyczą  również ciebie. Nie możesz także zapomnieć o przestrzeganiu przepisów o ochronie danych – RODO.

 

PODSUMOWANIE CZ. 2

 

– na limit przychodów składają się środki otrzymane i należne

 

– musisz prowadzić rzetelną, uproszczoną ewidencje przychodów

 

– prawidłowo dokumentuj koszty (faktury imienne, umowy kupna-sprzedaży)

 

– pamiętaj o obowiązkach wobec kupujących: chroń ich dane, na żądanie musisz wystawić rachunek lub fakturę, musisz przestrzegać praw konsumenta.

 

 

C D N.

W części nr 3, m.in.:

Podatek dochodowy – kiedy i jak trzeba się rozliczyć z urzędem skarbowym z działalności bez rejestracji.

Podatek VAT – czy działalność bez rejestracji jest zwolniona z tego podatku?

Scroll to Top